Samospráva

Komisia sociálna a zdravotníctva (KSZ)

Komisia prerokúva najmä :
 • poskytovenie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi,
 • zriadenie a kontrolu zariadení sociálnych služieb uvedené v par.18, ods.2 a 3 zákonač.195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • spracovanie návrhov na vymedzenie (rozšírenie, zúženie) predmetu činnosti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pripravuje ich štatúty a organizačné (prevádzkové) poriadky v spolupráci s vedúcim zariadenia,
 • sociálnu úroveň občanov meste vzhľadom na ekonomický vývoj v SR s osobitným zreteľom na dôchodcov, nezamestnaných, občanov žijúcich na hranici sociálnej odkázanosti a občanov neprispôsobilých zákonu,
 • poskytovanie jednorázových finančných výpomocí rodinám, ktoré žijú na hranici životného minima, alebo dôchodcom, v odôvodnených prípadoch aj osamelým občanom na preklenutie zlej finančnej situácie - ošetrené metodickým usmernením poskytovania jednorázovej výpomoci mesto Nové Mesto nad Váhom,
 • poskytovanie príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov (pri splnení podmienok stanovených mestom),
 • zdravotníckú starostlivosť o občanov, o zdravotne postihnuté deti, návrhy a podnety zdravot. zariadení (prechod kompetencií na mestá a obce),
 • návrhy a podnety pre prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí primátora v oblasti pôsobnosti komisie,
 • správu, riadenie a kontrolu účelových zariadení sociálnych služieb.

 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Viera Vienerová
Mgr. Tomáš Malec, PhD.
Elena Pastieriková
Mgr. Tatiana Skovajsová
PhDr. Juraj Kazda
Zdenka Piešová
MUDr. Renata Raclavská
Mgr. Beáta  Kozáčková
Bc. Ján Kudlík
Ing. Eva Ružičková
MUDr. Ján Hendrich
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   25.1.2022
 •   22.2.2022
 •   22.3.2022
 •   26.4.2022
 •   24.5.2022
 •   23.8.2022
 •   27.9.2022
 • 18.10.2022
 •  
 

 

Dokumenty