Samospráva

Odmeňovanie poslancov MsZ

 

Odmeny poslancov za rok 2022 (hrubá mzda)
 Obdobie   I. Q     II. Q   III.Q   IV. Q   Celkom 
 Por.č.  Titul meno a priezvisko  (€)  (€)  (€)  (€)  (€)
 1  Ing. Iveta Antalová  417  681  681  613  2392
 3  MUDr. Matej Bielik  349 681  681  159  1870
 4  JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.  292  545  545  613  1995
 5  PhDr. Kvetoslava Hejbalová    417  681  681  545  2324

 6

MUDr. Ján Hendrich  227  681  454  613

 1975

 7

 Martin Kolesár  292 681  545  227

 1745

 8  Ing. Daniel Kopunec  417  681  613  613  2324
 9  Mgr. Jaroslav Košťál  360  545  613  681

 2199

 10  Bc. Ján Kudlík  417  613  477  545  2052
 11  Mgr. Tomáš Malec  417  613  681  545  2256
 12  Helena Mináriková  417  681  613  613  2324
 13  Viera Nemšáková  417  681  613  681  2392
 14  Miroslav Ostrenka  417  681  681  681  2460
 15  Mgr. Ján Pavlíček  417  681  545  681  2324
 16  Ing. Eva Rúžičková  417  613  681  545  2256
 17  Ing. Milan Špánik  417  681  613  613  2324
 18  Tatiana Tinková  417  613  681  613  2324
 19  Ing. Tomáš Urminský  360  681  681  613  2335
 20  JUDr. Filip Vavrinčík  349  681  386  681  2097
 21  Bc. Miroslav Vidlička  349  681  454  613  2097
 22  Ing. Viera Vienerová  417  613  613  613  2256
 23  Mgr. Ján Vojtek  360  681  613  613  2267
 24  Ing. Mário Vyzváry  349  681  681

 613

 2324
25 Mgr. Peter Bača  159   0   0

  0

 159

 

Odmeny poslancov za rok 2021 (hrubá mzda)
 Obdobie   I. Q     II. Q   III.Q   IV. Q   Celkom 
 Por.č.  Titul meno a priezvisko  (€)  (€)  (€)  (€)  (€)
 1  Ing. Iveta Antalová  646  717  575  717  2655
 2  Mgr. Peter Bača  717  717  717  717  2868
 3  MUDr. Matej Bielik  717  717  717  717  2868
 4  JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.  575  646  504  646  2371
 5  PhDr. Kvetoslava Hejbalová    717  478  717  717  2629
 6  Martin Kolesár  717 717  646  646

 2726

 7  Ing. Daniel Kopunec  717  717  646  646  2726
 8  Mgr. Jaroslav Košťál  717  717  646  717

 2797

 9  Bc. Ján Kudlík  702  575  504  575  2371
 10  Mgr. Tomáš Malec  717  646  717  717  2797
 11  Helena Mináriková  646  646  646  717  2655
 12  Viera Nemšáková  717  717  717  717  2868
 13  Miroslav Ostrenka  717  717  717  717  2868
 14  Mgr. Ján Pavlíček  717  717  717  717  2868
 15  Ing. Eva Rúžičková  717  575  646  717  2655
 16  Ing. Milan Špánik  717  646  717  717  2797
 17  Tatiana Tinková  717  575  504  504  2300
 18  Ing. Tomáš Urminský  717  717  717  717  2868
 19  JUDr. Filip Vavrinčík  717  239  575  646  2177
 20  Bc. Miroslav Vidlička  646  717  575  717  2655
 21  Ing. Viera Vienerová  717  717  575  717  2726
 22  Mgr. Ján Vojtek  717  717  575  717  2726
 23  Ing. Mário Vyzváry  717  717  717

 717

 2868

 

Odmeny poslancov za rok 2020 (hrubá mzda)
 Obdobie   I. Q     II. Q   III.Q   IV. Q   Celkom 
 Por.č.  Titul meno a priezvisko  (€)  (€)  (€)  (€)  (€)
 1  Ing. Iveta Antalová  702  702  632  702  2738
 2  Mgr. Peter Bača  702  234  702  702  2340 - vzdal sa časti odmeny za II.Q
 3  MUDr. Matej Bielik  702  0  702  702  2106 - vzdal sa odmeny za II.Q
 4  JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.  632  632  632  492  2388
 5  PhDr. Kvetoslava Hejbalová    702  702  702  632  2738
 6  Martin Kolesár  702  702  702  702

 2808

 7  Ing. Daniel Kopunec  632  632  632  702  2598
 8  Mgr. Jaroslav Košťál  702  702  702  702  2808
 9  Bc. Ján Kudlík  702  702  632  702  2738
 10  Mgr. Tomáš Malec  702  632  702  702  2738
 11  Helena Mináriková  702  702  702  702  2808
 12  Viera Nemšáková  702  702 702  632  2738
 13  Miroslav Ostrenka  562  0  632  702  1896
 14  Mgr. Ján Pavlíček  562  702  702  632  2598
 15  Ing. Eva Rúžičková  702  702  632  632  2668
 16  Ing. Milan Špánik  632  702  702  702  2738
 17  Tatiana Tinková  702  702  562  492  2458
 18  Ing. Tomáš Urminský  702  702  702  702  2808
 19  JUDr. Filip Vavrinčík  702  702  562  702  2668
 20  Bc. Miroslav Vidlička  702  702  632  632  2668
 21  Ing. Viera Vienerová  702  632  632  702  2668
 22  Mgr. Ján Vojtek  702  632  632  632  2598
 23  Ing. Mário Vyzváry  632  702  702

 632

 2668

 

 

Odmeny poslancov za rok 2019    
Obdobie   I. polrok komisie  I. polrok MsZ, MsR    III.Q    IV.Q    Celkom
 Titul meno a priezvisko  €  €  €  €  €
 Ing. Iveta Antalová  111  603  586  586  1886
 Mgr. Peter Bača  51  256  651  651  1609
 MUDr. Matej Bielik  120  313  586  586  1605
 JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.  17  341  586  586  1530
 PhDr. Kvetoslava Hejbalová    154  313  651  651  1769
 Martin Kolesár  86  313  651  651  1701
 Ing. Daniel Kopunec  111  586  651  586  1934
 Mgr. Jaroslav Košťál  137  330  651  651  1769
 Bc. Ján Kudlík  102  330  586  651  1669
 Mgr. Tomáš Malec  85  586  586  521  1778
 Helena Mináriková  172  341  651  651  1815
 Viera Nemšáková  146  313  651  651  1761
 Miroslav Ostrenka  111  313  521  521  1466
 Mgr. Ján Pavlíček  112  375  651  586  1724
 Ing. Eva Rúžičková  102  190  586  586  1464
 Ing. Milan Špánik  205  313  586  651  1755
 Tatiana Tinková  187  586  651  651  2075
 Ing. Tomáš Urminský  52  256  651  651  1610
 JUDr. Filip Vavrinčík  162  330  586  521  1599
 Bc. Miroslav Vidlička  136  256  434  651  1477
 Ing. Viera Vienerová  213  273  586  651  1723
 Mgr. Ján Vojtek  120  313  651  651  1735
 Ing. Mário Vyzváry  51  603  651  651  1956
Nastavenia cookies