Samospráva

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2016

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2016 - Nové Mesto nad Váhom

201603081424130.data02

 

Viac  informácií nájdete na stránke Štatistického úradu  https://volbysr.sk/sk/data01.html

K stiahnutiu

    

 

    

 

Hlasovací preukaz

 Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní  predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Žiadosť musí obsahovať podľa zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva:
a) údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3,
    - meno a priezvisko,
    - rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
    - štátna príslušnosť,
    - názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.
b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Elektronická adresa pre zasielanie žiadostí:  zaneta.zincikova@nove-mesto.sk

http://www.minv.sk/?nr16-preukaz

  

    

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Podľa zák.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §49, ods.1 a 3, Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môže strana, alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, doručiť primátorovi mesta ( do podateľne MsÚ ), do 11.1.2016 v listinnej forme, alebo elektronickej forme.

Dňa 11.1.2016 mimo pracovných hodín MsÚ na mestskú políciu – Palkovičova 4.

Elektronická adresa pre zasielanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK :  svetlana.kovacovicova@nove-mesto.sk

 

Nastavenia cookies