Samospráva

Mestská rada 2018-2022

Termíny zasadnutia MsR v roku 2020

 13.2.2020 16.4.2020 11.6.2020 20.8.2020 15.10.2020 26.11.2020

Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ a tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok MsZ.
 
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor a v jeho neprítomnosti zástupca primátora. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Členovia MsR

Vo volebnom období 2018 - 2022 zvolilo MsZ za členov MsR týchto poslancov:
  • Ing. Mário Vyzváry
  • Ing. Daniel Kopunec
  • Mgr. Tomáš Malec, PhD.
  • Ing. Iveta Antalová
  • Miroslav Ostrenka
  • Tatiana Tinková

Zástupcovia primátora sa automaticky stávajú členmi MsR:

  • Ing. František Mašlonka
  • MUDr. Marián Mora

 

Nastavenia cookies