Samospráva

Školský úrad

Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a smerníc MŠ SR č. 6/ 2004 - E a č. 7/2004- E, zabezpečuje školský úrad prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť v zmysle ustanovení § 6, § 7 a § 9 zákona, ktorým je :
 
1.      Zriaďovanie a zrušovanie základných škôl podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 zákona
 
2.      Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
 
3.      Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie
 
4.      Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení na príslušný školský rok v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR
 
5.      Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam:
 
A.     V oblasti zmien v sieti škôl pripravuje podklady pre obce
 
B.     Vo veciach rozhodovania v druhom stupni koná pri odvolaní sa zákonného zástupcu žiaka voči rozhodnutiu riaditeľa školy v l. stupni, ktorý rozhoduje o :
 
a)      prijatí žiaka do základnej školy (1,2)
b)     povolení odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka (1,2)
c)      dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka (1,2)
d)     oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy (1,2)
e)      oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí (2)
f)       povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky (3)
g)      uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy (2,3,4)
h)      povolení vykonávať komisionálnu skúšku (2,4)
i)        povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy ( 1,2,5)
j)       určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je súčasťou základnej školy ( 6,7,8)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov
2.Vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov
3. Zákon 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
4. Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č.2489/1994-211
5. Smernica MŠ SSR o základnej škole č. 7496 / 85 v znení neskorších predpisov
6.Vyhláška MŠV SR č. 28/95 Z.z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov,
7.Vyhláška MŠV SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov
8.Vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z. o centrách voľného času
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.     V oblasti kontroly sleduje plnenie úloh stanovených MŠ SR na príslušný školský rok.
 
a)      dodržiavanie nariadení, vyhlášok a smerníc MŠ SR
b)     hospodárne vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pri využívaní kvalifikácie, zostavovaní rozvrhov a zaraďovaní zamestnancov v súlade s katalógom pracovných činností
c)      dodržiavania predpisov v pracovno- právnych vzťahoch a mzdových náležitostiach
d)     využívanie vzdelávacích poukazov
e)      vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov
 
D.     Vydávanie organizačných pokynov sa týka:
 
a)      organizovania predmetových olympiád a súťaží žiakov, 
b)     vzdelávania pedagogických zamestnancov
c)      zabezpečenia aktuálnych úloh a podkladov k ďalšiemu spracovaniu
 
E.      V oblasti poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom ide o oblasti :
 
 
a)      riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu
b)     ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných a materských školách, centrách voľného času a základných umeleckých školách
c)      metodického usmernenia a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 
Informácie a základné školské dokumenty sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva SR www.education.gov.sk
Nastavenia cookies