Samospráva

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM)

Komisia prerokúva najmä :
 • kvalitu a rozsah údržby komunikácií v priebehu celého roka v spolupráci s ich správcami,
 • údržbu verejného priestranstva,
 • návrh, kvalitu a účelovosť dopravného značenia,
 • spoluprácu so správcami komunikácií pri riešení záchytných parkovísk,
 • riešenie uzavierok a obchádzok na MK,
 • projektovú dokumentáciu sídla z pohľadu dopravy (dopr.sieť, parkoviská ),
 • návrhy na zriadenie alebo zrušenie zastávok MHD a ich údržbu,
 • žiadosti o pridelenie vyhradených parkovísk,
 • sťažnosti obyvateľov v zverenej oblasti,
 • prehľad vydaných rozhodnutí na rozkopávkové práce,
 • plán zimnej údržby,
 • a dáva návrhy z dopravnej problematiky.
 Komisia kontroluje najmä :
 • so správcami komunikácií funkčnosť a činnosť dažďových vpustí,
 • údržbu a budovanie verejného osvetlenia,
 • spolu s MsP plnenie plánu zimnej údržby (odstránenie snehu z chodníkov a i.).
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Martin Kolesár
MUDr. Pavol Durdík
Alena Rudyová
Bc. Rastislav Farkaš
Peter Gálik
Ing. Vladimír Chovanec
Ing. Ivan Liptai
Ján Pavlíček
Marián Školík
Ing. Petra Vráblová-Bilková


Termíny zasadnutí komisie
 

14.2.2023 

11.4.2023

13.6.2023

12.9.2023

14.11.2023

12.12.2023


 

 

 

 

DokumentyNastavenia cookies