Samospráva

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM)

Komisia prerokúva a zaujíma stanovisko najmä k:
 • koncepciám rozvoja mesta,
 • územnoplánovacím podkladom a k územnoplánovacej dokumentácii mesta,
 • návrhom na zmeny územného plánu mesta,
 • investičným zámerom a k výstavbe na území mesta,
 • zmenám stavieb a stavebným úpravám na území mesta,
 • zmenám užívania priestoru na území mesta,
 • technickej mape a informačnému systému mesta,
 • odpredaju a k záberom pozemkov vo vlastníctve mesta,
 • umiestneniu a osadeniu predajných stánkov na území mesta,
 • umiestneniu reklám na území mesta.

 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Milan Špánik
Martin Kolesár
Ing. Rastislav Petkanič
Mgr. Ján Pavlíček
Ing. Tomáš Urminský
MUDr. Matej Bielik
Mgr. Ján Vojtek
Ing. Marián Hunčík
Ing. Dušan Macúch
Ing. Branislav Beleš
Ing. Ľuboš Balažovič
Ing. Karol Kimle
Ing.arch.Miloslav Varga
Ing.arch.Ján Krchnavý
Ing. Pavol Ferianec
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   20.2.2020
 •     7.4.2020
 •     2.6.2020
 •     6.8.2020
 •   8.10.2020
 • 15.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty