Samospráva

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM)

Komisia prerokúva a zaujíma stanovisko najmä k:
  • koncepciám rozvoja mesta,
  • územnoplánovacím podkladom a k územnoplánovacej dokumentácii mesta,
  • návrhom na zmeny územného plánu mesta,
  • investičným zámerom a k výstavbe na území mesta,
  • zmenám stavieb a stavebným úpravám na území mesta,
  • zmenám užívania priestoru na území mesta,
  • technickej mape a informačnému systému mesta,
  • odpredaju a k záberom pozemkov vo vlastníctve mesta,
  • umiestneniu a osadeniu predajných stánkov na území mesta,
  • umiestneniu reklám na území mesta.

 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Tomáš Urminský
Martin Kolesár
Ing. Rastislav Petkanič
Ing. Ľuboš Balažovič
MUDr. Pavol Durdík
Ing. Pavol Ferianec
Ing. Marián Hunčík
Ing. arch. Róbert Kimle
Ing. arch. Ján Krchnavý
Ing. Dušan Macúch
Miroslav Mačica
Ing. arch. Iveta Záčková
Ing. Jozef Varta
JUDr. Mgr. Branislav Mlčúch
Mgr. Ján Vojtek
Termíny zasadnutí komisie
 

12.2.2024

15.4.2024

17.6.2024

16.9.2024

11.11.2024

9.12.2024


 

 

 

 

 

 

 

DokumentyNastavenia cookies