Samospráva

Povinnosti a kompetencie

Povinnosti a kompetencie riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia

 
1.      Ustanovenie riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia do funkcie
  
Miesto riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania podľa § 4 zákona č. 596/ 2003
 
Výberové konanie vyhlasuje zriaďovateľ
 
Výberovou komisiou je rada školy
 
Vo veci vymenovania a odvolania riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vystupuje za zriaďovateľa primátor mesta
 
Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva zriaďovateľ do funkcie na päťročné funkčné obdobie
 
2.      Povinnosti a zodpovednosť riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia
 
Povinnosti, zodpovednosť a rozhodovacie právomoci riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia sú ustanovené v § 5 zákona č. 596/ 2003
 
3.      Návrhy a materiály, ktoré predkladá riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia
-         rade školy na vyjadrenie
-         zriaďovateľovi na schválenie
a)      návrhy na počty prijímaných žiakov
b)      návrhy na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch
c)      návrh rozpočtu škôl
d)      návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia
e)      správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
f)        správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia
g)      koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie
h)      informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na nasledujúci školský rok
 
Nastavenia cookies