Samospráva

Komisia pre rozvoj bývania (KRB)

 
Komisia prerokúva hlavne :
  • preverovanie žiadostí zaradených do zoznamu uchádzačov o byt (skúma opodstatnenosť žiadosti – majetkové pomery, naliehavosť riešenia, dĺžku podania žiadosti, iné príčiny nutnosti riešenia – zdravotné, hygienické) a následné navrhovanie poradovníka na pridelenie bytov pre jednotlivé roky,
  • spolupracuje s bytovým referátom pri riešení aktuálnych bytových problémov, v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého poradovníka na prideľovanie bytov,
  • podáva návrhy a podnety pre prijímanie VZN mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí    primátora v oblasti pôsobnosti komisie.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
MUDr. Marián Mora
Ing. Iveta Petrovičová
Mgr. Veronika Gombárska
Helena Mináriková
Ján Mráz
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Radoslav Sedlák
JUDr. Adriana Udvorková
Ing. Zlatka Zmatková
Tibor Kubica

Termíny zasadnutí komisie
 

1.2.2024

7.3.2024

11.4.2024

2.5.2024

13.6.2024

26.9.2024

17.10.2024

14.11.2024

12.12.2024

 

 

 

DokumentyNastavenia cookies