Samospráva

Stavebný poriadok

Postup pri realizácii stavieb bytových a nebytových budov - pozemných stavieb. 
 
     Táto náročná činnosť si vyžaduje dobrú prípravnú fázu, ktorá sa stavebníkovi zhodnotí v polohe finančnej a kvalite stavby s nevyčísliteľným efektom psychickým a zdravotným. 
   
     Kvalitná príprava znamená minimálne 40 % efektívnosti v investičných a prevádzkových nákladoch, pohodlí a komforte bývania, estetickej a architektonickej úrovni stavby. Je preto vhodné zveriť túto etapu ako aj realizáciu stavby do rúk profesionála - autorizovaného architekta a autorizovaného stavebného inžiniera.
 
     Proces z hľadiska postupnosti krokov si vyžaduje zabezpečiť nasledovné činnosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej Stavebný zákon):
 • Výber stavebného pozemku
 • Projekt stavby
 • Územné konanie - osobitou časťou tohto bodu je územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie - súčasťou je projekt stavby
 • Stavebné povolenie - súčasťou sú:
  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavaných prác
  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
  • Žiadosť o povolenie terénnych úprav
  • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
  • Dokumentácia vedenia stavby
 • Realizácia stavby
 • Odovzdanie stavby do užívania
 
     Počas vypracovávania projektovej dokumentácie si môžete začať vybavovať povolenia, týkajúce sa elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí. Teoreticky to platí aj o niektorých vyjadreniach, ktoré potrebujete na to, aby ste si mohli podať žiadosť o stavebné povolenie.
 
     Prax však ukázala, že "nekonečný zoznam" vyjadrení je najjednoduchšie začať vybavovať až s kompletnou projektovou dokumentáciou. Súčasťou žiadosti o stavebné povolenie je množstvo dokladov :
 • 2x stavebné výkresy v mierke 1:50, ktoré musia obsahovať architektonický návrh a statické riešenie,
 • zakreslenie prípojok s napojením na hlavné uličné rozvody, technické správy, orientačný rozpočet, situačný výkres v mierke 1:200 so zakreslením objektu, rozvinutého uličného pohľadu a okótovaním od susedných objektov, to všetko podpísané stavebníkom a projektantom a k tomu priloženým dokladom o zaplatení správneho poplatku , podľa výšky rozpočtu stavby.
 • mená a adresy účastníkov konania, teda všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností, vrátane čísla elektronickej schránky, ak je funkčná
 • právoplatné územné rozhodnutie, resp, vyjadrenie na umiestnenie stavby. Podklady na jeho vydanie prakticky identické s podkladmi na vydanie stavebného povolenia. Napriek tomu si žiadosť o vydanie stavebného povolenia podať nemôžete, ale musíte čakať ďalší mesiac na právoplatné územné rozhodnutie. Pokiaľ je spracovaný územný plán zóny alebo sa jedná o jednoduchú stavbu je možné zlúčiť územné konanie so stavebným konaním.
 • vyhlásenie stavebného dozoru (len od subjektu, ktorý má absolvované potrebné skúšky),
 • projektovú dokumentáciu žumpy spolu s technickou správou (vypracováva sa za predpokladu, že stavba sa nebude napájať na verejnú kanalizáciu), v prípade malej čističky súhlas obvodného úradu životného prostredia.
 • vyjadrenie príslušného podniku Vodární a kanalizácií,
 • vyjadrenie príslušného energetického závodu,
 • vyjadrenie príslušného plynárenského podniku,
 • vyjadrenie Slovenských telekomunikácií - strediska diaľkových káblov,
 • vyjadrenie strediska špeciálnych činností,
 • vyjadrenie hasičského záchranného zboru,
 • vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia,
 • záväzné vyjadrenie starostu obce alebo primátora mesta (ak sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne, vyjadrenie krajského pamiatkového ústavu),
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte organizáciu výstavby),
 • stanovisko spoluvlastníkov, resp. vlastníka k zamýšľanej stavbe (ak nie ste výlučným vlastníkom),
 • zmluva o likvidácii odpadu vznikajúcom pri výstavbe.
 
     Ak ste toto všetko absolvovali, musíte si uvedomiť, že ešte nemáte stavebné povolenie, ale iba jednotlivé vyjadrenia úradov, že súhlasia so stavbou. Stavebné povolenie dáva jedine stavebný úrad, ktorý ho podľa vyhlášky vystaví do 60 dní od podania žiadosti pokiaľ sú podklady kompletné a neodvolá sa žiaden účastník konania..
 
Základnou normou pre výkon štátnej správy na stavebnom úrade je stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, novelizovaný zákonom č. 103/2003 Z. z., zákonom č. 237/2000 Z. z. a inými zákonnými predpismi. Podrobnejšie úpravy o všeobecných požiadavkách, o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku pojednávajú všeobecné záväzné právne predpisy - predovšetkým vyhláška č. 453/2000 Z. z. a jej novely.
 
Stavebné konanie začína stavebný úrad na žiadosť stavebníka. V žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a neskorších noviel stavebník uvedie:
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,jeho číslo elektronickej schránky na doručovanie dokumentov
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.
 
K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:
 • iformácie, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
 • v zmysle Zákona č. 555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pri stavbách rodinných domov, bytových domov, administratívnych budov, budov škôl a školských zariadení, budov nemocníc, budov hotelov a reštaurácii, športových hál, budov na veľkoobchodné a maloobchodné služby a ostatných nevýrobných budov spotrebujúcich energiu, aby projektant v zmysle §4 ods.3 uvedeného zákona zahrnul do projektovej dokumentácie minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov a existujúcich budov navrhnutých na významnú obnovu a ich zmien spolu s výsledkom energetického posudku , ktorý bude uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie
    
     Účastníkmi stavebného konania sú stavebník, právnické alebo fyzické osoby majúce vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavbou dotknuté. Účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať odborný dozor. Podľa výsledkov vykonaného stavebného konania sa vydáva do 60 dní stavebníkovi - stavebné povolenie.
 
Tým sa mu zakladá právo uskutočniť stavbu.
 
Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Pokiaľ nebola v tejto lehote stavba začatá, stavebné povolenie stráca platnosť, prípadne môže stavebník požiadať o jeho predĺženie
 
Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad - kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.
 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje predpísané doklady podľa vyhlášky 453/2000 Z. z. v znení neskorších noviel.
 
Prílohami k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sú:
 • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • geometrický plán na zameranie ku kolaudácii stavby.,Kataster akceptuje iba zameranie skutočného stavu stavby.
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (revízna správa k elektroinštalácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, vyjadrenie OÚ k odpadu na stavbe),
 • stanovisko hasičského a záchranného zboru, nie je potrebné pre rodinné domy a jednoduché stavby
 • certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov, vrátane energetického certifikátu budovy
 • doklad o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie stavby rodinného domu,
 • kópia stavebného povolenia.
 • vyjadrenie OU-odbor životného prostredia o likvidácii odpadu pri výstavbe.
 • Stanovisko stavebného dozoru o súlade stavby s predpismi a technickými požiadavkami na stavbu
 
     Od 1. 1. 2003 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sú stavebnými úradmi obce a nie okresné úrady. Pre stavebníka to znamená, že bude všetky návrhy podávať na príslušnú obec, alebo Spoločný úrad samosprávy V Novom Meste nad Váhom.
Spoločný úrad samosprávy podľa zákona č.50/1976 Zb.- stavebný zákon v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti podľa vyhlášky č.453/2000 Z.z. spracováva pre obce rozhodnutia pre stavebníkov na jednotlivých obciach.
 
Stavebník môže žiadať :
V rámci územného konania
 • umiestnenie stavieb /§ 39,a Stavebného zákona/ - návrh
 • využitie územia /§ 39, b Stavebného zákona/
 • rozhodnutie o chránenej časti krajiny / § 39,c Stavebného zákona/
 • stavebná uzávera /§ 39,d Stavebného zákona/
 
V rámci stavebného konania
 • ohlásenie stavby na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie / § 55 Stavebného zákona/, sa podáva na príslušnú obec alebo mesto podaním na obecný alebo mestský úrad
 • ohlásenie drobnej stavby / § 57 Stavebného zákona/, podáva na na obecný alebo mestský úrad, formulár, vyhlásenie
 
Na Spoločný stavebný úrad v Novom meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36 sa podávajú tieto žiadosti, ktoré je však treba adresovať za príslušnú obec alebo mesto:
 • žiadosť o stavebné povolenie / § 8 vyhlášky/ - žiadosť , prehlásenie, prílohy
 • zmena stavby pred dokončením / § 11 vyhlášky/ - žiadosť
 • povolenie terénnych úprav / § 9 vyhlášky/
 • povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia / § 15 vyhlášky/
 • kolaudácia stavby / § 17 vyhlášky/ - návrh, návrh
 • zmena užívania stavby / § 21 vyhlášky/ - žiadosť
 • odstraňovanie stavby / § 24 vyhlášky/ - žiadosť
 • dodatočné povolenie stavby / § 88, a Stavebného zákona/ - žiadosť
 • ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác / § 57 Stavebného zákona, § 6 vyhlášky/ - žiadosť
 • žiadosť o stavebné povolenie na miestne komunikácie ( obec je zároveň špeciálnym stavebným úradom).
 • súhlas na stavbu podľa § 120 Stavebného zákona
 • štátny stavebný dohľad / § 98 Stavebného zákona/
 • priestupky / § 105, 106 Stavebného zákona/
 • vyvlastňovanie / § 30 vyhlášky/
 • špeciálne stavebné úrady / § 120 Stavebného zákona/
 
Nastavenia cookies