Samospráva

Komisia sociálna a zdravotníctva (KSZ)

Komisia prerokúva najmä :
  • poskytovenie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi,
  • zriadenie a kontrolu zariadení sociálnych služieb uvedené v par.18, ods.2 a 3 zákonač.195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  • spracovanie návrhov na vymedzenie (rozšírenie, zúženie) predmetu činnosti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pripravuje ich štatúty a organizačné (prevádzkové) poriadky v spolupráci s vedúcim zariadenia,
  • sociálnu úroveň občanov meste vzhľadom na ekonomický vývoj v SR s osobitným zreteľom na dôchodcov, nezamestnaných, občanov žijúcich na hranici sociálnej odkázanosti a občanov neprispôsobilých zákonu,
  • poskytovanie jednorázových finančných výpomocí rodinám, ktoré žijú na hranici životného minima, alebo dôchodcom, v odôvodnených prípadoch aj osamelým občanom na preklenutie zlej finančnej situácie - ošetrené metodickým usmernením poskytovania jednorázovej výpomoci mesto Nové Mesto nad Váhom,
  • poskytovanie príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov (pri splnení podmienok stanovených mestom),
  • zdravotníckú starostlivosť o občanov, o zdravotne postihnuté deti, návrhy a podnety zdravot. zariadení (prechod kompetencií na mestá a obce),
  • návrhy a podnety pre prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí primátora v oblasti pôsobnosti komisie,
  • správu, riadenie a kontrolu účelových zariadení sociálnych služieb.

 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Tatiana Skovajsová
MUDr. Karol Durdík
Elena Pastieriková
Ing. Jarmila Hepnerová
MUDr. Ján Hendrich
RNDr. Eva Jurčová
Bc. Ján Kudlík
MUDr. Renáta Ráclavská
Ing. Eva Růžičková
Bc. Petra Setničková
Ing. Viera Vienerová
Termíny zasadnutí komisie
 

30.1.2024

20.2.2024

26.3.2024

30.4.2024

28.5.2024

20.8.2024

22.10.2024

26.11.2024

10.12.2024

 

 

DokumentyNastavenia cookies