Samospráva

Mestská polícia

200707250717520.msp_logo

MESTSKÁ POLÍCIA
Palkovičova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

KONTAKT TELEFÓNNE ČÍSLO E-MAIL
Stála služba - operačný 159 032/777 19 23 operacny@nove-mesto.sk
Náčelník MsP 032/777 19 20 madara@nove-mesto.sk
Zástupca náčelníka MsP 032/777 19 21 kubak@nove-mesto.sk
Sekretariát 032/777 19 22 msp@nove-mesto.sk

 

História

Mestská polícia sa vyvíjala z obecnej strážnej služby, ktorej činnosť schvaľovalo Obecné zastupiteľstvo. Túto strážnu činnosť vykonávali obecní sluhovia, ktorí zabezpečovali verejný poriadok a predovšetkým nočný kľud. Prvá písomná zmienka v našom meste vo veciach obecnej polície pochádza z roku 1873. V období prevratu v r. 1918 sa zriaďovali na území Slovenska na udržanie poriadku v mestách a obciach obecné stráže. Za skutočný zrod obecnej polície v Novom Meste nad Váhom považujeme rok 1925 ,kedy obecné zastupiteľstvo volilo obecných strážnikov. Veľké zásluhy pri zrode obecnej polície v Novom Meste nad Váhom možno pripísať jej veliteľovi Jozefovi Turzovi, ktorý pôsobil vo funkcii až do svojej smrti 15.6.1941. Tento neúnavný muž slúžil cez prvú svetovú vojnu v talianskom námorníctve / Kríks mariner/. Svoju policajnú skúsenosť čerpal z bývalého zamestnania policajného dozorcu za Rakúska Uhorska.
V tomto období treba si spomenúť aj na ďalších obecných policajtov, Ján Kubák, Štefan Blanár, Július Mayer, Ľudevít Syka .Pavol Kováčik, Jozef Strechay, Róbert Gálik, Ján Psotný, Jozef Hanzlík. Za slovenského Štátu v r. 1939 obecný policajti získavali definitívne ustanovenia. Po druhej svetovej vojne formovaním Zboru národnej bezpečnosti v novom meste mestská polícia zanikla.
Na základe zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a Všeobecného nariadenia mesta číslo 7/1992 / o zriadení mestskej polície / sa vr. 1992 znovu zriadila na území nášho mesta mestská polícia v počte 9 členov. Nárastom úloh sa počet mestských policajtov postupne zvyšoval.
 

Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom si plní tieto úlohy:

  • zabezpečuje poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia ,
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta ,majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením , zničením, stratou, alebo pred zneužitým pričom od roku 1994 využíva na pnenie týchto úloh svoj vlastný pult centrálne ochrany. Od roku 2002 mestská polícia disponuje kamerovým systémom , ktorý je v štádiu ďalšieho rozširovania,
  • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
  • dbá o dodržiavanie poriadku čistoty a hygieny v uliciach , iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,vykonáva všeobecné záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňujepriestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta, plní úlohy na úseku prevencie. Na uvedenom úseku v spolupráci z PZ SR sa podieľa na realizácii Holandského projektu „ Správaj sa normálne „ zameraného pre žiakov 5 ročníkov základných škôl.
   
Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom sa radí svojou úrovňou medzi popredné mestské polície na Slovensku a v niektorých oblastiach ako napr. pult centrálnej ochrany je už niekoľko rokov špičkou.
 
 
K stiahnutiu
Nastavenia cookies