Samospráva

Pozvánka - okrúhly stôl - žrebovanie plagátových plôch na vylepovanie plagátov v rámci predvolebnej kampane - voľby do Európskeho parlamentu 2024

Č.j.: RSPTJDZP-2754/2024-25561                                                          Vybavuje/linka                  Nové Mesto nad Váhom

                                                                                                                    Ing. Petrovičová               30.4.2024

                                                                                                                    032/7402121

 

Vec:  Pozvánka

 

              V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území a v rámci technicko-organizačného zabezpečenia Volieb do Európskeho parlamentu 2024, 

                                               zvolávam zasadnutie – „ okrúhly stôl “, zástupcov politických subjektov, ktoré sa uskutoční

 

dňa  7.5.2024 ( t.j. v utorok )  o 14,00  hod.

v zasadacej miestnosti, č. dv. 254, nová prístavba Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom, Ul. Čsl. armády č.1.

 

Obsah rokovania:

1.  Vylosovanie plagátových plôch na vylepovanie plagátov v rámci predvolebnej kampane.

2.  Ďalšie súvisiace informácie.

              V prípade, že nepríde na rokovanie predseda politického subjektu, jeho zástupca musí mať písomné splnomocnenie na zastupovanie.

Vzhľadom na závažnosť prejednávaných otázok je Vaša účasť nutná.

                      S pozdravom

 

                                                                                                  Ing. František  Sádecký

                                                                                                        prednosta  MsÚ

 

Nastavenia cookies