Samospráva

Špeciálna volebná komisia na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov, ktorí sú v karanténe.

Vzhľadom na to, že k  30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“).

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov, ktorí sú v karanténe, sa pre obvod Nové Mesto nad Váhom zriaďuje špeciálna volebná komisia, do ktorej môže delegovať po jednom členovi politická strana, hnutie, alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom. Oznámenie o delegovaní člena doručí oprávnená politická strana, hnutie, alebo koalícia primátorovi najneskôr do nedele 9.10.2022, a to osobne, alebo listinne do schránky pri hlavnom vstupe do MsÚ – stará budova Čsl. Armády č.1, alebo emajlom.
 

Kontakt k delegovaniu členov do špeciálnej volebnej komisie

a k podaniu žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 29.10.2022


Zapisovateľka MVK:     Ivana  Madarová, 1.poschodie, číslo dverí 219 

Tel.č.:                                032 74 02 219

e-mail:                              madarova@nove-mesto.sk 

Adresa:                            Mestský úrad

                                          Čsl. armády č.1

                                          915 32  Nové Mesto nad Váhom


Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mesta svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresa trvalého pobytu,

- adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

- telefonický kontakt.

 

Publikované: 3.10.2022 | Zobrazené: 125
Nastavenia cookies